A rendelet melléklete innen letölthető! 

SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzat rendelet 27. § (3) bekezdése c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)        A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését:

        
                
                                                                                                                                

259 883                                                 375 Ft

Költségvetési                                                 bevétellel

         313 558 934                                                 Ft

Költségvetési                                                 kiadással

                                                
                                                              

                                                        53 675 559 Ft

                                                    

 

Költségvetési                                                 egyenleggel

 

             

        

állapítja meg, melyből 53 675 559 Ft működési hiány.

 

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá forgatási célú belföldi értékpapírok visszaváltását rendeli el.

(3)        Az Önkormányzat a kiadások között 2 500 000 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(6)        A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)        A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs (3. melléklet).

(2)        Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése a 4. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2017. éviben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. mellékletnek megfelelően nem tervez megvalósítani.

(4)        Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése a 6. melléklet szerint.

(5)        Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint.

(6)        Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint nem tervez megvalósítani.

(7)        A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlása, és az éves (tervezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontása a 9.1., 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3., mellékletek szerint.

 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1)         Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)        A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (3)        Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 

 

 

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testület, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a polgármester dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4)        A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5)        Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6)        A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

 

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1)        A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2)        A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3)        A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

 

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1)        Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)        Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik.

 

 

 

8. Záró rendelkezések

 

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január 01.-től kell alkalmazni.

 

 

 

                dr. Boros István sk.                                dr. Gulyás Mihály sk.

                címzetes főjegyző                                    polgármester

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. február 28.

 

Sajószöged, 2017. február 28.

 

   dr. Boros István sk.

  címzetes főjegyző