Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei

szervezeti és működési szabályzatáról

(SzMSz)

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Sajószöged Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) Székhelye: 3599 Sajószöged Ady Endre út 71.

(3) Működés területe: Sajószöged község közigazgatási területe.

(4) Sajószöged község főbb adatait az SzMSz 1. függeléke tartalmazza.

(5) Honlapjának elérhetősége: sajoszoged.hu, e-mail címe:

2.§ Az Önkormányzat hivatalos pecsétje:

(1) „Sajószöged Község Önkormányzata” feliratú körbélyegző, középen a Magyarország címerével.

(2) Az Önkormányzat hivatalos jelképei: Sajószöged község címere, zászlója melyek leírását, valamint azok használatát az Önkormányzat 5/1993.(IV. 27.) önkormányzati rendelete szabályozza.

(3)Az Önkormányzat által alapított kitüntetéseket, díjakat a képviselő-testület 9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő.

(5) A képviselő-testület tagjainak nevét és lakcímét, telefon és e-mail elérhetőségüket az SzMSz 2. függeléke tartalmazza.

2. Az Önkormányzat feladat- és hatásköre

3.§ (1) Az Önkormányzat a kötelező feladat- és hatáskörein túl, költségvetésében meghatározottak

szerint biztosítja:

 1. a településen működő civil szervezetek – pályáztatási eljárás keretében történő – anyagi

támogatását,

 1. a községben lakó fiatal házasok első lakása megszerzésének támogatását a 3/2001.(I.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint,

 2. ingyenes közérdekű kiadvány időszakonként történő megjelentetését, évfolyamonként

történő lefűzését és öt évenkénti bekötését a községtörténeti munkák feldolgozásának elősegítése érdekében.

(2)4 Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását az SzMSz 3. függeléke tartalmazza.

3. A Képviselő-testület működésének szabályai

4.§ (1) A képviselő-testület alakuló, munkaterv szerinti rendes és rendkívüli ülést, valamint

közmeghallgatást tart.

(2) Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester választásáról, a polgármester illetményéről, az alpolgármester tiszteletdíjáról és a képviselők tiszteletdíjáról.

(3) A képviselő-testület az alakuló ülésen az alpolgármester választásának titkos szavazással történő lebonyolításához a tagjai sorából 2 fős szavazatszámláló bizottságot választ.

5.§ (1) A képviselő-testület munkaterv alapján ülésezik, a rendes ülések kezdési időpontja 09:00 óra, helye a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

(2) A határidőhöz kötött, illetve fontos és halaszthatatlan napirend megtárgyalására a polgármester

rendkívüli képviselő-testületi ülést hívhat össze.

­

6.§(1) A képviselő-testület nyilvános üléséről kép- és hangfelvétel készül.

 1. Az ülésen megjelent hallgatóság a részükre kijelölt helyen foglalhat helyet. A képviselő-testület esetenként – vita nélkül –egyszerű szótöbbséggel dönt arról, hogy az ülésen megjelent állampolgároknak hozzászólási jogot ad-e, amelynek időtartama maximum 3 perc lehet.

7.§ (1) A képviselő-testület munkatervét a polgármester irányításával a jegyző állítja össze és a

polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé.

(2) Az I. féléves munkatervet tárgy év január havi, a II. féléves munkatervet augusztus havi ülésén

hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni a lakossági fórumokon elhangzott

javaslatokat, észrevételeket és elfogadása előtt javaslatot kell kérni:

 1. a képviselő-testületi tagoktól,

 2. a képviselő-testület bizottságaitól,

 3. az önkormányzati intézmények vezetőitől.

(4) A munkaterv tartalmazza:

  1. az ülések tervezett időpontját, napirendjét és ezek előterjesztőit,

  2. a közmeghallgatás időpontját

  3. a napirendhez meghívandókat,

  4. az egyéb szervezési feladatokat.

4Módosította az 10/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2015.09.01-től.

(5) A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv a község polgárai számára megismerhető

legyen. A munkatervet közzé kell tenni a Művelődési Ház és Könyvtárban, az Önkormányzat faliújságján és honlapján is.

8.§ (1) A képviselő-testület ülésére a testület tagjainak és a meghívottaknak írásbeli meghívót kell kézbesíteni.

(2) Az ülés meghívóját olyan időpontban kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők és a meghívottak az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják.

(3) A meghívónak tartalmaznia kell:

a) az ülés helyét és időpontját,

b) a javasolt napirendi pontokat,

c) a napirendek előterjesztőit.

(4)A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a képviselőket

b) a jegyzőt,

c) mindazon személyeket, akiknek a jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintő tárgyalásához elengedhetetlenül szükséges és erre az előterjesztő javaslatot tett.

(5) A meghívót ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.

9.§ (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, továbbá a képviselő-testület tagja, vagy bizottsága által előzetesen javasolt rendelet- és határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2) Az előterjesztés szóban is benyújtható, de a rendelet- és határozat-tervezetet a testületi ülés megkezdése előtt írásban ki kell osztani a képviselőknek.

(3) Az előterjesztéseket elektronikus formában kell a meghívottak e-mail címére kézbesíteni.

(4) A bizottság nem képviselő tagjai részére az őket érintő előterjesztések – amennyiben internetes hozzáféréssel rendelkeznek – a (2) bekezdés szerint kerülnek kézbesítésre, ennek hiányában hagyományos módon (írásban) történik a kézbesítés.

(5) Az előterjesztéseknek tartalmaznia kell:

a) a tárgy pontos meghatározását,

b) az előterjesztők, elkészítők pontos megnevezését,

c) utalást arra, hogy a képviselő-testület foglalkozott-e korábban a tárgykörrel, ha igen, milyen döntést hozott és milyen eredménnyel történt meg annak végrehajtása,

d) azokat a körülményeket, összefüggéseket, amelyek a döntési javaslat elfogadását indokolják,

e) az eltérő vélemények megjelölését és annak indokait.

(6) Az előterjesztést a munkatervben megjelölt időpont figyelembe vételével legalább az ülést megelőző 6 munkanappal korábban kell leadni a polgármesternek, vagy a jegyzőnek. A határidő alól fontos közérdekből, vagy méltányolható egyéb okból – a polgármester előzetes engedélyével - lehet eltérni.

(7) Az előterjesztésnek mindenkor lényegre törőnek, konkrétnak és tömörnek kell lennie. Az előterjesztéseket a feladatkörükben érintett bizottságoknak előzetes megvitatásra ki kell adni.

10.§ (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása vagy távolléte esetén az alpolgármester, a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti. Az ülés vezetőjének munkáját a jegyző segíti.

(2) A polgármester megnyitja az ülést és megállapítja a határozatképességet. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 4 települési képviselő jelen van. A határozatképesség biztosítása érdekében a polgármester 20 percet meg nem haladó várakozási időt rendelhet el.

(3) A polgármester a határozatképességet az ülés alatt folyamatosan figyelemmel kíséri és a határozatképtelenség bekövetkeztekor az ülést félbeszakítja. Amennyiben a határozatképesség rövid idő alatt ismét biztosítható, úgy a polgármester tárgyalási szünetet rendel el.

(4) A határozatképtelenség vagy bármely egyéb ok miatt félbeszakított ülést 15 napon belül újból össze kell hívni, melynek napirendjén új napirendi pontok is szerepelhetnek.

11.§ (1) A polgármester az ülés megnyitása után előterjeszti a meghívóban szereplő – tárgyalási sorrendet is tartalmazó – napirendi javaslatokat. Az ülés napirendjének végleges megállapítása előtt a képviselő-testület bármely tagja ügyrendi javaslatként kezdeményezheti a meghívóban nem szereplő javaslatok napirendre vételét, vagy a napirendi pont tárgyalásának elhalasztását (sürgősségi indítvány). A javaslatról a képviselő-testület - vita nélkül - minősített többséggel dönt. Ezt követően kerül sor a végleges napirend elfogadására.

 1. A napirendi pontok tárgyalási sorrendjétől ügyrendi javaslatra el lehet térni.

12.§ (1) A polgármester a napirendi pontok tárgyalása során minden előterjesztés felett külön nyit vitát, de az egyes napirendi pontok összevont tárgyalását is javasolhatja.

 1. Tájékoztató jellegű napirend esetében általában nincs vita. Vitát kell nyitni a polgármester, vagy legalább két képviselő javaslatára.

 1. A vitát megelőzően a napirend előadója az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tehet. A napirendi pont előadójának kiegészítését követően a bizottságok véleményét kell meghallgatni, ha tárgyalták az előterjesztést.

 1. A napirend előadója a vita megkezdése előtt módosíthatja, kiegészítheti a döntési javaslatot, ez esetben a módosított, kiegészített döntési javaslat eredeti javaslatnak minősül.

 1. Az előadóhoz és a szakértőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal rendelkezők kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni.

 1. A hozzászólás joga a jelentkezés sorrendjében a képviselő-testületi tagokat, majd a tanácskozási joggal rendelkezőket illeti meg.

 1. A napirend előadója a szavazás megkezdése előtt javasolhatja az előterjesztés napirendről történő levételét. A javaslatról a testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

 1. A vita lezárására a képviselő-testület tagja javaslatot tehet, melyről a testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. Amennyiben további hozzászólás nincs, a polgármester a vitát lezárja.

13.§ (1) A tárgyalt napirendi pontot érintően bármikor szót kérhetnek és ügyrendi észrevételt, javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai és a jegyző.

 1. Az ügyrendi javaslat, az észrevétel a testületi ülés vezetésével, rendjével, a szavazás módjával, a vita lezárásával összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozhat.

 1. Az ügyrendi javaslat, észrevétel előterjesztőjének a polgármester elsőbbséggel adja meg a szót. Az ügyrendi javaslatról, észrevételről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel azonnal határoz.

 1. Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a hozzászólás nem azonnali döntést igénylő ügyrendi javaslat, észrevétel, a képviselőtől megvonja a szót. Ez esetben vitának helye nincs.

14.§ (1) Kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntés-előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás. A kérdésre az ülésen vagy azt követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemi választ kell adni. Kérdés esetében a képviselő-testület az adott válasz elfogadásáról nem dönt.

 1. Az interpelláció olyan felvilágosítás kérés, amelynek tárgya szoros kapcsolatban áll a képviselő-testület hatáskörének ellátásával, illetőleg az valamely szervének, intézményének feladat- és hatáskörét érinti.

 1. Az interpellációt a testületi ülésen kell megválaszolni, ha azt a címzett az ülés előtt legalább 3 munkanappal írásban megkapta.

 1. Amennyiben a (3) bekezdésben írt határidőn túl, vagy az ülésen nyújtanak be interpellációt, az érintettnek csak abban az esetben kell a testületi ülésen választ adni, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel, ellenkező esetben a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni

 1. Az ülésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról – ha az interpelláló nem fogadta azt el – a képviselő nyilatkozata után a képviselő-testület határoz. Ha a képviselő-testület a választ nem fogadja el, úgy külön napirendben folytatott vitában dönt a szükséges intézkedésről. Az interpelláció kivizsgálásában való részvételt fel kell ajánlani az interpelláló képviselőnek.

 1. A bonyolult, vizsgálatot igénylő ügyben interpellálónak az ülést követő 30 napon belül írásban kell választ adni. Az interpellálónak megküldött válasz másolatát valamennyi testületi tagnak meg kell küldeni.

 1. Az interpellációkról a jegyző – a Hivatal útján - rendszeres és folyamatos nyilvántartást vezet.

15.§ (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:

  1. rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testület üléséhez méltatlan, az ülést zavaró magatartást tanúsít,

  2. figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, vagy akinek a hozzászólása másokat sértő,

  3. a figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonhatja a szót, amelynek következményeként az illető személy ugyanazon napirendi pont tárgyalásánál nem szólalhat fel,

  4. az ülést általa meghatározott időre felfüggeszti, ha olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi.

 1. A hallgatóság tetszését vagy nemtetszését nem nyilváníthatja ki.

 1. Ha a polgármester szünetet rendel el, a tanácskozás nem folytatható. Szünetet kell elrendelni abban az esetben is, ha azt bármelyik képviselő indítványára a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadja.

4. Döntéshozatal, rendeletalkotás

16.§ (1) Törvényben meghatározott eseteken túl a határozathozatalhoz minősített döntés szükséges:

a) kitüntetések, elismerő címek adományozásához,

b) titkos szavazás elrendeléséhez, amennyiben az nem kötelező,

c) helyi népszavazás kiírásához, amennyiben az jogszabály alapján nem kötelező.

 1. Szavazategyenlőség esetén a polgármester ismételt szavazásra teszi fel a kérdést. Amennyiben a szavazategyenlőség továbbra is fennáll, szünetet rendel el. Ha érvényes döntés nem születik, az előterjesztést a soron következő ülésen ismételten napirendre tűzi.

 1. Az alternatívákat tartalmazó döntési javaslatok esetében, ha bármelyik javaslat a szavazás során megkapta a szükséges többséget, nem kell szavazásra bocsátani a többi javaslatot.

 1. Ha a szavazás tárgya vagy eredménye felől kétség merül fel, vagy ha azt valamelyik települési képviselő kéri, a polgármester a szavazást köteles megismételtetni.

17.§ (1) A szavazás történhet:

a) kézfelemeléssel történő nyílt szavazással

b) titkos szavazással.

(2) 4 fő képviselő indítványára név szerinti szavazást kell elrendelni. Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet.

(3) Név szerinti szavazás „igennel”, vagy „nemmel” és „tartózkodással” történhet. A képviselők a polgármester felkérésére személyesen, élő szóval közlik szavazatukat, amelyet a jegyző a képviselő neve mellett rögzít.

18.§ (1) A titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyzőnek kell biztosítani.

(2) A titkos szavazás szavazólapon, szavazóurna igénybevételével történik. Lebonyolítása az alakuló ülésen létrehozott Szavazatszámláló Bizottság, ezt követően pedig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladata.

19.§ (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetnek:

  1. a települési képviselők,

  2. a képviselő-testület bizottsága,

c)a polgármester, az alpolgármester, a jegyző,

d) a helyi társadalmi és civil szervezetek vezető testülete,

e) sajószögedi választópolgárok.

(2) A kezdeményezést a polgármesternek kell benyújtani, a rendeletalkotás szükségességéről a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

20.§(1) A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti el és társadalmi egyeztetés céljából az Önkormányzat honlapján közzéteszi. Megbízható az előkészítéssel a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság, vagy külső szakértő.

(2) A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak a "> elektronikus levélcímen, vagy írásban. A véleménynyilvánításra nyitva álló határidő nem lehet kevesebb 8 napnál.

(3) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények

megismerése érdekében a Képviselő-testület lakossági fórumot szervezhet.

(4) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

a) a költségvetésről szóló,

b) a helyi adókról szóló,

c) a költségvetés végrehajtásáról szóló,

d) az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló

önkormányzati rendelet-tervezetet, valamint

e) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha a módosítás

magasabb szintű jogszabály rendelkezése miatt szükséges.

(5) A beérkezett véleményekről a jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet és javaslatot tesz a

rendelet-tervezet esetleges módosítására.

21.§ (1) A képviselő-testület rendeletének megjelölése:

„Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./… év (…hó … nap) önkormányzati rendelete………………………………(ról/ről) (a rendelet címe)”

(2) Az Önkormányzat rendeleteit évenként folyamatos növekvő arab számmal és évszámmal, a kihirdetés hónapjának és napjának feltüntetésével kell jelölni, továbbá meg kell határozni a rendelet címét.

(3) Az önkormányzati rendelet hiteles szövegének a rendeletet elfogadó képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve mellékleteként kezelt rendelet szövegét kell tekinteni.

(4) A jegyző köteles a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét naprakész állapotban tartani.

(5) Az önkormányzati rendeletek a döntést követően 5 munkanapon belül, kivételes és sürgős esetben 1 munkanapon belül elkészítésre és kihirdetésre kerülnek. A rendeletek kihirdetésének helyben szokásos módja a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztése. Kihirdetni csak a polgármester és a jegyző által aláírt rendeletet lehet.

(6) A jegyző gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat rendeleteiről a község lakossága, az érintett szervek és személyek tudomást szerezzenek.

(7) A kihirdetett rendeletek egy példányát a Művelődési Ház és Könyvtár részére meg kell küldeni és Sajószöged község honlapján (sajoszoged.hu) közzé kell tenni a jegyzőkönyv elkészültét követő 15 napon belül.

22.§ (1) A testület határozatainak megjelölése:

„Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./…év (… hó…nap) határozata

……………………………….. (tárgya)”.

(2) A képviselő-testület határozatait évenként folyamatos arab sorszámozással és évszámmal kell ellátni.

 1. A testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet és felelős a határozatok írásba foglalásáért és kiadásáért. A határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a jegyzőkönyv vezetője hitelesíti.

 1. A határozatokat a jegyzőkönyv elkészültét követő 8 napon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek, továbbá azoknak, akikre nézve rendelkezést tartalmaz.

23.§ A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, alakszerű határozat meghozatala nélkül dönt:

  1. a napirend meghatározásáról,

  2. az ügyrendi kérdésekről,

  3. a tájékoztató jellegű anyagok tudomásulvételéről,

  4. a képviselő interpellációjára adott válasz elfogadásáról,

  5. a rendelet-tervezet, vagy a határozati javaslat módosítására, kiegészítésére tett indítványokról.

5. A jegyzőkönyv

24.§ A jegyzőkönyv a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

(a továbbiakban: Mötv.) 52.§ (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza az előterjesztésre

„nem”-mel szavazó nevét, ha azt kéri.

6. Lakossági fórumok

25.§ (1) A közmeghallgatáson az állampolgárok, társadalmi és civil szervezetek képviselői közérdekű ügyben a képviselő-testületnek, az egyes képviselőknek, a polgármesternek, az alpolgármesternek kérdést tehetnek fel, illetve közérdekű javaslatot tesznek.

 1. A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal kell válaszolni. A megválaszolatlanul maradt kérdést, kezdeményezést, javaslatot a tárgy szerint illetékes bizottság, vagy a jegyző a képviselő-testület által meghatározott határidőig megvizsgálja, annak eredményéről a következő ülésen tájékoztatást ad és a kérdés feltevőjét is tájékoztatja.

 1. A közmeghallgatáson elhangzott, nem a képviselő-testületet és szerveit érintő feladat- és hatáskörbe tartozó kérdéseket, észrevételeket haladéktalanul továbbítani kell a hatáskörrel rendelkező illetékes szervhez.

(4)A Sajószögeden működő civil szervezeteket az SzMSz. 4. függeléke tartalmazza.

7. A képviselő-testületi tagok jogai és kötelezettségei

26.§ (1) Minden Önkormányzat képviselő jogai és kötelezettségei azonosak.

 1. A képviselő köteles:

  1. a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni,

  2. rendszeres kapcsolatot tartani a község polgáraival és a közmeghallgatáson tájékoztatást nyújtani képviselői tevékenységéről,

  3. írásban vagy szóban bejelenteni a jegyzőnek, ha a képviselő-testület vagy a bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy ha egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van,

  4. a Képviselő-testületi vagy bizottsági felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban,

  5. közéleti szerepéhez és esküjéhez méltó módon viselkedni,

f)személyes érintettségére vonatkozó bejelentést tenni.

(3) Az Mötv.-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíját a képviselő-

testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján 1-3 hóra megvonhatja.

(4) A (2) bekezdés f) pontját megszegő képviselő 1 havi tiszteletdíját a képviselő-testület

megvonja.

8. A képviselő-testület bizottságai

27.§ (1) A képviselő-testület három fős Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot és négy fős Szociális és Egészségügyi Bizottságot hoz létre.

 1. A bizottságok személyi összetételét az SzMSz 5. függeléke tartalmazza.

 1. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:

a) kivizsgálja az összeférhetetlenségi, méltatlansági és a vagyonnyilatkozat-tétellel

kapcsolatos bejelentéseket és a határozati javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti,

b) figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását,

c) megtárgyalja és véleményezi az önkormányzat vagyonát, gazdálkodását érintő rendelet-

tervezeteket és előterjesztéseket.

 1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság

a) átruházott hatáskörben dönt:

1aa) rendkívüli települési támogatásról,

3ab)

ac) oktatási intézmények étkezési térítési díjkedvezmény kérelemekről,

ad) a szociális tűzifa kérelmekről,

b) véleményezi és döntésre előkészíti a Bursa Hungarica pályázatokat,

c) megtárgyalja és véleményezi a szociális ellátásokat tartalmazó rendelet-tervezeteket és

előterjesztéseket.

 1. A bizottságok elnökei a ciklus folyamán egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületnek a megválasztásuk óta végzett tevékenységükről.

 1. A képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat értelemszerűen a bizottságok működésére is alkalmazni kell.

1Módosította az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2015.03.01-től.

3Hatályon kívül helyezte az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályát veszti: 2015.03.01-én.

28.§ A képviselői vagyonnyilatkozatot a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága tartja nyilván és ellenőrzi, gondoskodik annak megőrzéséről, kezeléséről és visszaadásáról az erre vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint.

9. A polgármester, az alpolgármester

29.§ A polgármester megbízatását főállásban, kötetlen munkaidőben látja el. Három napot meghaladó tartós távolléte esetén köteles a jegyzőt és az alpolgármestert tájékoztatni.

30.§ (1) A képviselő-testület - a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel - tagjai közül egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) A polgármester átruházott hatáskörben dönt:

a) soron kívüli önkormányzati segélykérelemről,

b) általános tartalék felhasználásáról,

c) az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása erejéig bejegyzett jelzálogjog törlése iránti engedély kiadásáról,

d) a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról (étkeztetés, házi segítség-nyújtás) és a személyi térítési díj megállapításáról,

e) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról, a pályázatok elbírálásáról,

f) a filmforgatás célú közterület használatról szóló hatósági szerződés jóváhagyásáról.

 

(3) A polgármester

a) az Mötv. 68.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint dönt önkormányzati pályázatok

beadásáról

b) az Mötrv 68.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint dönt az átmenetileg szabad

pénzeszközök lekötéséről és a lekötött pénzeszközök felbontásáról, felhasználásáról.

10. A Polgármesteri Hivatal

31.§ (1) A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre „Sajószöged Polgármesteri Hivatal” elnevezéssel (a továbbiakban: Hivatal), 3599 Sajószöged Ady Endre út 71. székhellyel. A Hivatal a képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint működik.

(2) A Hivatal SzMSz-ét e rendelet 6. függeléke tartalmazza.

11. A jegyző

32.§ (1) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós távolléte esetén a jegyzői feladatokat legfeljebb hat hónapra az anyakönyvvezető látja el.

 1. A képviselő-testület hivatalának szervezetét a jegyző vezeti. Az önkormányzati és közigazgatási feladatait a Hivatal bevonásával látja el.

33.§ (1) A jegyző:

a) az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása, e körben:

aa) előkészíti, koordinálja, és ellenőrzi a bizottságok és a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések törvényességét,

ab) megszervezi a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

ac) tanácskozási joggal részt vesz a testület, a bizottságok ülésein és köteles jelezni, ha a döntéshozatalnál vagy a képviselő-testület működése során jogszabálysértést észlel,

ad) intézkedést kezdeményez a törvénysértések megszüntetésére,

ae) gondoskodik a képviselő-testületi és a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére való megküldéséről,

af) tájékoztatja a képviselő-testületet az Önkormányzatot érintő új jogszabályokról,

ag) gondoskodik a testületek és a tisztségviselők munkájának segítéséről, a munkájukhoz szükséges feltételek megteremtéséről,

ah) rendszeres kapcsolatot tart azokkal a nem önkormányzati szervekkel, amelyek tevékenységi köre az önkormányzati ügyintézéssel összefügg.

b) a Hivatal vezetésére irányuló tevékenysége keretében:

ba) elemzi, értékeli, ellenőrzi a Hivatal döntés-előkészítő, a végrehajtást szervező tevékenységét,

bc) előkészíti a Hivatal működési rendjéhez kapcsolódó, a köztisztviselők munkakörülményeit érintő szabályzatokat,

bd) biztosítja a Hivatal működési rendjét és fegyelmét.

c) az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban ellátja a jogszabályokban számára

meghatározott feladatokat.

d) átruházott hatáskörben dönt:

2da) települési támogatásról,

db) szemétszállítási díjkedvezmény/mentesség iránti kérelmekről,

dc) az Mötv. 19.§ b) pontjában meghatározottakról a polgármester vonatkozásában.

12. Az Önkormányzat gazdálkodása, költségvetése, vagyona

34.§ (1) A képviselő-testület meghatározza gazdasági programját és költségvetéséről évente rendeletet alkot.

 1. A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik

 1. Az Önkormányzat törzsvagyonát, valamint a forgalomképes vagyontárgyak körét a 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

35.§ Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátása eseti megbízás alapján történik.

13. Záró rendelkezések

36.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 1. Hatályát veszti a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet.

dr. Boros István sk. dr. Gulyás Mihály sk.

címzetes főjegyző polgármester

2Módosította az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2015.03.01-től.

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2014. október 31.

Sajószöged, 2014. október 31.

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző

1. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

A település főbb adatai

SAJÓSZÖGED

Területe: belterülete: 125 ha

külterülete: 1.175 ha

zártkert: 61 ha

Összesen: 1.361 ha

Fekvése: Sík fekvésű. Észak felől a belterületi határ a Sajó folyó gátjáig terjed.

A lakosság nagy hányada az iparban dolgozik, mégis tipikus falusias település

A településről az első írásos emlékek 1247. évben keletkeztek.

Határai: Kiscsécs /É-i részen/

Sajóörös /ÉK-i részen/

Tiszaújváros /DK-i részen/

Nemesbikk /D-i részen/

Hejőbába /DNy-i részen/

Szakáld /Ny-i részen/

Nagycsécs /ÉNy-i részen/

Lakossága: 2.211 fő (2014.01.01.)

Alapvető műszaki és humán infrastruktúra:

Lakásállomány: 1.025 db

Belterületi utak hossza: 16 km ennek 100 %-a szilárd burkolatú

Vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: 1.007 db

Szennyvízhálózatba bekötött ingatlanok száma: 830 db

Vezetékes gázzal ellátott lakások száma: 720 db

Közintézmények:

- Általános Művelődési Központ

2. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

Települési képviselők névjegyzéke

dr. Gulyás Mihály polgármester Sajószöged, Ady Endre út 8/A.

Tel.sz.: 20/4690-276

e-mail cím:

Vona Tamás alpolgármester Sajószöged, Vasút út 55.

Tel.sz.: 70/576-8527

e-mail cím:

Hegyi József képviselő Sajószöged, Ady E. út 20/A.

Tel.sz.: 20/254-1981

e-mail cím:

Okváth Dezsőné képviselő Sajószöged, Széchenyi út 9.

Tel.sz.: 49/342-287

e-mail cím:

Orliczki Frigyes Ferencné képviselő Sajószöged, István út 10.

Tel.sz.: 20/4746-524

e-mail cím:

Tóth Béla képviselő Sajószöged, OVIT Ltp. II. ¼.

Tel.sz.: 70/340-5743

e-mail cím:

Dr. Wirtz Ferenc képviselő Solymár, Mátyás király utca 117/1.

Tel.sz.: 30/9856-118

e-mail cím:

3. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

063010 Vízügy igazgatása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107054 Családsegítés

4. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

5. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének

bizottsági szervezete

1./ Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság (3 fő)

Orliczki Frigyes Ferencné elnök

Hegyi József tag

Biri László tag

2./ Szociális és Egészségügyi Bizottság (4 fő)

Dr. Wirtz Ferenc elnök

Okváth Dezsőné tag

Tóth Béla tag

Karaffa Gábor tag

6. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

Szervezeti és Működési Szabályzat

I./ AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JOGÁLLÁSA

1./ A képviselő-testület hivatala (a továbbiakban: Hivatal)

megnevezése: Sajószögedi Polgármesteri Hivatal

székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

2./ A Hivatal jogállása: A Hivatal a Képviselő-testület szerve, önálló jogi személy. A Hivatal költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

3./ A Hivatal szervezeti felépítése:

1./ Pénzügyi Csoport:

- költségvetési-gazdálkodási ügyintézők

- adóügyi ügyintéző

2./ Igazgatási Csoport:

- igazgatásügyi-testületi ügyintéző

- anyakönyvi és hatósági ügyintéző

- szociális és gyámügyi ügyintéző

Szervezeti egységek mellérendeltség viszonyban vannak egymással, élükön a csoportvezető áll. A csoportvezetői munkakör nem minősül vezetői kinevezésnek.

A Hivatal köztisztviselőit a jegyző nevezi ki a polgármester egyetértésével.

II./ A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE, MŰKÖDÉSE

1./ A Hivatal irányítása:

1.1 A polgármester irányítja – a jegyző útján – a Hivatalt, szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.

1.2. A jegyző vezeti a Hivatalt, megszervezi a Hivatal munkáját.

1.3. A polgármester és a jegyző a Hivatal dolgozói részére szükség szerint tart munkaértekezletet.

2./ A Hivatal köztisztviselői jegyző által meghatározott munkaköri leírás szerint látják el feladatukat.

A munkaköri leírás összeállítása, karbantartása a jegyző feladata.

3./ A munkáltatói jogok gyakorlása:

a./ A polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében.

b./ A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – polgármester által meghatározott körben – a polgármester egyetértése szükséges.

4./ A szervezet működése:

1./ Munkarend:

a./ A Hivatal dolgozóinak munkarendje:

Hétfőtől – Csütörtökig 0730 – 1600 óráig tart.

Pénteken 0730 – 1330 óráig tart, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is (időtartama: 30 perc)

b./ Túlmunka esetén a szabadidőt a jegyző engedélyezi.

2./ Az ügyfélfogadás rendje:

a./ A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

b./ A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje:

- Polgármester: egyeztetés után munkaidőben

- Jegyző: egyeztetés után munkaidőben

c./ Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset, stb.), amely esetekben az azonnali ügyintézés elmaradása jelentős érdek- és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a munkaidővel.

5./ A helyettesítés szabályozása:

1./ A szervezeti egység vezetőjét távolléte esetén az általa kijelölt köztisztviselő helyettesíti.

2./ Az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

6./ Ügyiratkezelés, ügyintézés:

A Hivatal ügyiratkezelésére vonatkozó szabályokat az Iratkezelési Szabályzat határozza meg.

7./ A Hivatal kiadmányozási rendjét külön szabályzat határozza meg.

8./ A Hivatal munkájával kapcsolatos testületi előterjesztések előadója a polgármester illetve a jegyző.

9./ A Hivatal köztisztviselőinek szakmai képzését a jegyző szervezi és ellenőrzi.

10./ A hivatalos bélyegzők megrendeléséről a jegyző gondoskodik. A használatba adott bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartó a használatba adott bélyegzők meglétét évente ellenőrizni köteles.

A használatba adás során a bélyegzőlenyomat feltüntetése mellett a bélyegző átvételéről az átvevő nyilatkozatot ír alá.

Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszíti, köteles erről írásban jelentést tenni.

A vezető köteles az elvesztés körülményeit megvizsgálni.

Az elhasználódott, megrongálódott, feleslegessé váló bélyegzőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmisíteni.

A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként meg kell őrizni.

Ha megszűnik a bélyegzőt kezelő dolgozó jogviszonya, a bélyegző visszaadását az átvevő nyilatkozaton igazolni köteles.

11./ A Hivatal köztisztviselőinek jogállásáról, munkavégzéséről, jutalmazásáról és egyéb juttatásairól külön rendelet rendelkezik.

III./ A HIVATAL FELADATAI

1./ A hivatal feladatait jogszabály, a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző határozza meg.

2./ A Hivatal feladata különösen:

- a Képviselő-testület és a bizottságok működésével, valamint a polgármester és jegyző tevékenységével kapcsolatos meghatározott feladatok ellátása,

- a helyi képviselők munkájának segítése,

- a társadalmi szervekkel, társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel való együttműködés.

IV./ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jegyző köteles gondoskodni az Ügyrend naprakész állapotáról, és arról hogy az Ügyrendet megismerjék a Hivatal köztisztviselői.

3./ Az Ügyrend mellékletei:

1. sz. melléklet. A polgármester egyetértési joga tartalmának meghatározásáról a munkáltatói jogok tekintetében: A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz az alább meghatározott esetekben szükséges a polgármester egyetértése:

- a fent meghatározott esetekben a polgármester a polgármesteri hivatal valamennyi dolgozója tekintetében gyakorolni kívánja az egyetértési jogát.

2. sz. melléklet: Feladatjegyzék (hatásköri jegyzék): Lásd a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. előírásait.

3 sz. melléklet: Munkaköri leírások (a köztisztviselők személyi anyagában tárolva.)

4. sz. melléklet: Vagyonnyilatkozat-tételre köteles munkakörök: pénzügyi, költségvetési, gazdálkodási ügyintézők (2 fő)

dr Boros István sk. dr. Gulyás Mihály sk.

címzetes főjegyző polgármester